בקשה לסגירת תואר בוגר

הנחיות

בזאת מובא לידיעתי כי:    
1.    ציון הגמר לתואר בוגר מורכב מכל הציונים שקיבלתי בסיום כל קורס ומשוקלל במספר נ"ז של הקורס.

   
2.    קורסים אקדמיים אשר נלמדו במסגרת חוגים אחרים באוניברסיטה העברית ואשר הוכרו לי לצורך "זיכוי" מקורסים במסגרת רפואת שיניים יכנסו לממוצע הציונים,קורסים שעליהם קיבלתי "פטור" לא ייכנסו לממוצע הציונים.

פרטים אישיים
פרטי הקורסים בגינם קיבלתי פטור

להלן תבנית הקובץ שיש לשלוח בקובץ אקסל

א. קורסי חובה

מס' קורסשם הקורסמקביל לקורס_____ברפו"שפטור/זיכוי
11111קורס א'קורס א'פטור
22222קורס ב'קורס ב'זכאי
33333קורס ג'קורס ג'פטור
""""
""""
""""
""""
""""
""""
""""

 

ב.קורסי אבני פינה

 יש לרשום 2 קורסים מתחום חברה ו- 2 קורסים מתחום רוח כמו בטבלה למטה:

תחוםמס' הקורסשם הקורסמס' נקודות זכות

פטור/זיכוי

חברה    
1.    
2.    
רוח    
1.    
2.    

 

גודל קובץ מירבי: 5 MB
סיומות קובץ מותרות: xls xlsx
הצהרה